Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling via de webshop aanvaardt de besteller de toepasselijkheid van de volgende algemene voorwaarden.

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW. Niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de Recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier.
 • De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.
 • Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling wordt de vordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% nalatigheidsinteresten, alsook met een schadebeding van 10%.
 • De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.
 • De via de webshop weergegeven aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend; maken geen aanbod uit en gelden slechts tot zolang de voorraad strekt. Er is pas een bindende overeenkomst na onze schriftelijke bevestiging.
 • De goederen reizen op risico van de klant. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging gedurende de verzending.
 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. De aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Herroepingsrecht:
  “De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”
  “De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien”: dit geldt (1) voor de levering van producten die volgens uw specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (2) voor de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan u de verzegeling heeft verbroken (3) voor de levering van publicaties, tijdschriften en magazines. Voor meer info, kijk op Herroepingsrecht.
 • Wettelijke waarborg voor consumenten:Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:-alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het goed (b.v. door oxidatie, schokken val,…), en door het goed, alsook zijn inhoud;-onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;-defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;-defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;-schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld.c) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Skull-Bracelets.com (te raadplegen op het einde van deze pagina). Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Skull-Bracelets.com aangewezen derde, vervalt de garantie.d) De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.e) De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien de goederen van eigenaar veranderen.
 • Uw gegevens worden opgeslagen in een verwerking en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering. U beschikt over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens via eenvoudige schriftelijke aanvraag aan onze klantendienst via email (info@skull-bracelets.com).

Voor alle geschillen zijn exclusief de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Enkel Belgisch recht is van toepassing. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

 

Skull-Bracelets.com is een onderdeel van Mega Stores BV (BTW-nummer: BE-0830.757.488)
Vergunning “Ethylalcohol en alcoholhoudende dranken”: 0654776724HAL7